Får man skjuta pilbåge hemma i trädgården?

En fråga som kommer upp med jämna mellanrum av intresserade bågskyttar är om man får skjuta pilbåge hemma i skogen eller i trädgården. Tänkte försöka klargöra vad som gäller, originalsvaret på denna frågan är publicerat i ”Bågjägaren nr 2/2008” en del text i svaret är hämtat från artikeln.

Fråga:

Är det tillåtet att övningsskjuta med compoundbåge på sin egen villatomt inom tätbebyggt område?

Svar:
Ja, om kommunens ordningsstadga inte säger annat och skytten är myndig. Övningsskyttet får därtill aldrig innebära att en risk för att andra människor skadas.

Till skillnad från t ex skjutvapen och armborst gäller inget krav på tillstånd (vapenlicens) för innehav av pilbågar (compound, långbågar, recurve). Trots detta har lagstiftaren gjort användande av pilbågar inom vissa områden föremål för tillståndsplikt.

Vad gäller användande av skjutvapen inom detaljplanelagt område (dvs normalt alla villatomter inom tätbebyggt område) stadgar ordningslagen (1993:1617) att det utöver vapenlicens krävs särskilt tillstånd från polisen. Tillstånd krävs också för minderåriga som inom detaljplan (endast utomhus) vill använda ”luft- eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan skjutas ut”. En compoundbåge faller nog inom definitionen för fjädervapen med vilka projektiler kan skjutas ut och den som är under 18 år och vill skjuta med en compoundbåge på en villatomt inom detaljplanelagt område skall alltså söka polisens tillstånd för detta.

Som mitt svar inledningsvis antydde finns dock en möjlighet för kommunen att begränsa möjligheten även för myndiga personer att använda compoundbågar på din villatomt. Den svenska lagstiftningen ger nämligen kommunen möjlighet att själv förbjuda viss verksamhet för att upprätthålla den allmänna ordningen och skydda människor från särskilda faror inom detaljplanelagt område och andra offentliga platser i kommunen. Med andra offentliga platser avses t ex allmänna vägar samt allmänna lek-, bad-, camping- och idrottsplatser.

Som exempel på nämnda kommunala reglering kan nämnas att Huddinge kommuns ordningsstadga nämner att ”luftvapen, fjädervapen och paintballvapen inte får användas inom detaljplanelagt område”. Karlstad kommuns ordningsstadga utgör ett exempel på en mer detaljerad reglering. Där anges att ”luftvapen, fjädervapen, paintballvapen, pilbågar, slangbellor och liknande vapen inte får användas på torg, i parker, på begravningsplatser, kyrkogårdar och därmed jämställda platser. Vidare får sådana vapen ej användas på offentlig plats inom detaljplanelagt område annat än på särskild iordningställd skjutbana utan tillstånd av polismyndigheten”.

En kommun kan inte förbjuda användande av pilbågar utan helt efter eget tycke. Först och främst får regleringen endast gälla offentliga platser. Därtill krävs att förbudet verkligen är befogat för att upprätthålla den allmänna ordningen eller att det finns en beaktansvärd risk för att människor skadas. Ordningslagen anger också att kommunens förbud inte får ”lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet”.

Så om vi sammanfattar

  • Det är alltså tillåtet att skjuta pilbåge hemma i trädgården (om din kommun tillåter detta)
  • Är man under 18 år och vill skjuta hemma i trädgården krävs det att en vuxen är med dig.
  • Är man under 18 år kan man söka om lov hos polisen för skytte på tomten hemma.
  • Det är alltså tillåtet att skjuta pilbåge hemma om man är över 18.
  • Med tanke på artikeln i BT idag (2017-03-20) är det inte tillåtet att skjuta pilbåge på detaljplan-ritat område.

Enklast är nog ändå att åka till träningen på Måndagar, Tisdagar och Torsdagar! Eller vad säger ni… 🙂

Källa till ovanstående citerade text: bågjakt.se