En medlemsförsäkring är tecknad med Folksam och den gäller för alla medlemmar i alla av Svenska Bågskytteförbundets anslutna föreningar.
(Försäkringen avser inte ersättning för skador (brand, stöld, inbrott mm.) som uppstår på egendom som föreningen eller medlemmar äger ex. klubbstuga, pilbågar, inventarier mm.)

Försäkrade är alla medlemmar i en förening tillhörande Svenska Bågskytteförbundet.

Kortfattat, försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

 • deltagande i tävling och gemensam organiserad träning i bågskytte inom förening tillhörande SBF och vid förbundsarrangemang.
 • deltagande i prov i bågskytte, för att erhålla C-licens, inom förening tillhörande SBF.
 • deltagande i bågskytteskola eller bågskytteläger anordnat av Svenska Bågskytteförbundet, dess distriktsförbund eller föreningar.
 • direkt färd till och från ovannämnda verksamhet.
 • vid, för bågskyttesporten, normal prova på-verksamhet för icke-medlemmar

Om arrangemang som nämnts ovan äger rum på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa. (Resa utomlands får ej vara längre än 45 dagar i en följd).

För att ersättning skall kunna lämnas gäller att den försäkrade:

 • anlitar legitimerad läkare utan dröjsmål när olycksfall/skadan inträffat och noggrant följer dennes anvisningar.
 • medger att den behandlande läkaren får lämna alla upplysningar av betydelse för bedömningen av ersättningsfrågan till Folksam sakkunnig läkare.
 • lämnar av Folksam utsedd läkare tillfälle till undersökning.

Skadeanmälan skall ske enligt nedan:

 • Anmälan om skada skall utan dröjsmål göras till Folksam på blankett ”Anmälan IDROTTSSKADA” (blankett S 590). Akut sjukdom som inträffar utomlands anmäls på blankett ”Anmälan om SJUKDOM” (blankett S 1703)
 • Anmälningsblanketten skall vara fullständigt ifylld. Ansvarig ledare inom den försäkrade gruppen skall därvid intyga i vilket sammanhang skadan inträffade och att de i anmälan lämnade uppgifterna är riktiga.
 • Bestyrkande om försäkringstillhörigheten skall göras av ansvarig person för detta innan skadeanmälan sänds till Folksam.
 • För att akutersättning vid olycksfallsskada skall lämnas gäller att den försäkrade sänder in:
  a) Originalkvitto från första läkarbesöket
  b) Intyg från legitimerad läkare med uppgift om diagnos.

Om olycksfallsskadan medför tandskada skall kostnadsförslag (blankett S 106) från legitimerad tandläkare insändas till Folksam för godkännande innan behandling påbörjas.

Ytterligare information kan fås genom att läsa: https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/bagskytte