Ansvarsbeskrivning

Huvudansvarig:                             Borås Bågskyttesällskaps styrelse

tfn: 033 – 12 66 66

Kontrollera efterlevnaden/uppföljning.

Brandskyddsansvarig:                   Emil Norberg,

tfn: 070 – 773 93 93

  • Planera och samordna brandskyddsarbetet.
  • Underhålla/uppdatera dokumentationen.
  • Genomföra kontroller enligt uppgjord kontrollplan.
  • Tillse att brister som uppmärksammats vid kontroller blir åtgärdade.
  • Rapportera fel och brister till styrelsen.

INSTRUKTIONER OCH RUTINER

Brandskyddsinformation sitter uppsatt vid våra anslagstavlor i samlingslokalen och skjuthall (se dok. Brandskyddsinformation).

Särskilda risker:

Brandfarliga varor (butan, aceton mm) får inte förvaras i lokalen i större mängder och endast på för avsedd plats i bågrummet.

Information delges till medlemmen vid användning och med informationsskylt.

DOKUMENTATION AV BRANDSKYDD

Fastigheten är byggd 2002 och består av skjuthall, samlingslokal med kök med förråd, mötesrum, omklädningsrum med bastu, bågrum, pannrum samt förråd och fläktrum på vind.

 

Planritningar:

Planritningar för vår klubblokal finns på Teams under Säker & Trygg förening. På planritningarna

finns utrymningsvägar, brandpost och handbrandsläckare utmärkta.

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Följande skall kontrolleras och underhållas.

Utrymningsskyltar (belysta/genomlysta):

  • Funktionskontroll 1ggr/halvår.

Entrén fri från brännbart material (exempel; kartonger, sopsäckar) eller annat som kan försvåra en utrymning:

  • Funktionskontroll 1ggr/ halvår.

Dörren i skjuthallen fri från material som kan försvåra en utrymning:

  • Funktionskontroll 1ggr/ halvår.

Brandpost:

  • Funktionskontroll 1ggr/år

Handbrandsläckare:

  • Internkontroll 1ggr/ halvår.

KONTROLL/UPPFÖLJNING/TILLBUDSRAPPORTERING

Fastighetens brandskydd kontrolleras 2 ggr/år (Arbetsdagar vår och höst).

Vid kontroll används checklista. På checklistan noteras eventuella anmärkningar som därefter åtgärdas. Efter åtgärd noteras datum i avsett fält.

Nya checklistor förvaras på Teams under Säker & Trygg förening.

Uppföljning:

En gång om året skall dokumentationen kontrolleras för att garantera dess riktighet.

Uppdaterat 2024-02-23