En olycka eller ett akut insjuknande kan innebära en hel rad med olika scenarion. Det är inte möjligt att täcka in varje tänkbar händelse men detta dokument är handlingsplan med generella råd.

Hur du själv skulle vilja bli bemött i en krissituation är ofta en god vägledning för ditt handlande när det händer något dramatiskt.

Vid akut situation larma

 • Ring 112 och begär ambulans och eventuellt polis.
 • Tänk på att informera om:
 • Ditt namn
 • Varifrån du ringer (och lämplig färdväg för utryckningsfordon)
 • Typ av olycka
 • Antal skadade/sjuka personer
 • Typ av skada/besvär

Hjälp den/de drabbade

 • Försök att hitta en vårdkunnig person i närheten.
 • Lämna inte den skadade/sjuka personen ensam.
 • Sitter skadan i nacke eller rygg – flytta inte på personen om det inte är absolut nödvändigt för att undvika fler skador.
 • Första förband finns i samlingslokalen.

Spärra av

 • Skapa lugn och ro kring olycksplatsen både för den/de drabbade och för dem som hjälper till.
 • Se till att någon möter upp och visar väg för räddningspersonalen.
 • Se till att alla närvarande samlas för en dialog om det inträffade innan ni skiljs åt.
 • Skriv upp namn och telefonnummer för eventuellt senare vittnesmål alternativt stödsamtal.

Kontakta snarast föreningens krisgrupp

 • Krisansvarig är i första hand föreningens ordförande. Namn och telefonnummer finns på föreningens hemsida www.borasbs.se och på anslagstavlan i samlingslokalen.

Definitioner

2 § Med första hjälpen avses i dessa föreskrifter:

 1. de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling,
 2. de åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl. samt de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den

skadade eller sjuke under medicinsk vård.

3 § Med krisstöd avses i dessa föreskrifter det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner.

Uppdaterad 2024-02-23

Första hjälpen och hjärt-lungräddning

Borås Bågskyttesällskap värnar om säkerheten och hälsan för våra medlemmar. För att säkerställa att vi är förberedda att agera vid en nödsituation har vi implementerat en handlingsplan för hjärt- och lungräddning.

Denna handlingsplan är baserad på riktlinjerna och rekommendationerna från HLR-rådet och syftar till att ge vägledning och säkerställa att våra medlemmar har kunskapen och resurserna för att hantera hjärt- och lungräddningssituationer.

Som en del av vårt engagemang för säkerhet har vi också placerat ut handlingsplaner från hjärtochlungräddning.se. på väl synliga platser för alla medlemmar. Dessa utskrifter innehåller viktig information om hur man hanterar en nödsituation och de är tillgängliga för både vuxna och barn/ungdomar.

På detta sätt kan vi säkerställa att våra medlemmar har tillgång till relevanta handlingsplaner i händelse av en nödsituation.

Vi är övertygade om att genom att vara förberedda och ha tillgång till kunskapen och resurserna för hjärt- och lungräddning, kan vi vara en förening som agerar snabbt och effektivt i en nödsituation. Tillsammans kan vi bidra till att rädda liv och skapa en trygg och säker miljö för våra medlemmar.

Tillsammans fortsätter vi att prioritera säkerheten inom Borås Bågskyttesällskap.

Ladda ner en livsnödvändig app!

Rädda Hjärtat – en livsviktig app!

Lär dig hjärt-lungräddning och hitta närmaste hjärtstartare med appen Rädda Hjärtat.

Appen innehåller bland annat följande delar:

 1. Stöd i akutsituation, vid både hjärtstopp och luftvägsstopp
 2. Hitta närmaste hjärtstartare
 3. Lär dig mer om hjärt-lungräddning och luftvägsstopp
 4. Så fungerar en hjärtstartare